Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Podklady

Na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření je možné získat také dotace z programu „Prevence před povodněmi„ III. etapa (Program 129 260, Ministerstvo zemědělství). Program je zaměřen na efektivní protipovodňová opatření v záplavových územích, ve kterých jsou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence (řízené rozlivy povodní), budování suchých a vodních nádrží s retenčními prostory. Zejména budou podporována chybějící opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle tzv. povodňové směrnice 2007/60/ES.
Žadatelé, kterými mohou být buď správci povodí, nebo města a obce, by se měli seznámit zejména s těmito dokumenty:

  • Pravidla programu (schválena Ministerstvem zemědělství) a dostupná na www.eagri.cz
  • Metodický pokyn k postupu žádostí navrhovatelů
  • Metodika hodnocení efektivity a ekonomické efektivnosti projektů

Finanční spoluúčast k dotovaným prostředkům se pohybuje od 5% do 30% podle typu stavby a druhu žadatele.
Specifikem tohoto programu je posuzování projektů tzv. „Strategickým expertem“. Ten posuzuje protipovodňovou efektivitu (rozsah snížení povodně, objem ochráněných hodnot), dále ekonomickou efektivnost (investice do opatření musí být nižší než hodnota ochráněného majetku) a nakonec vliv opatření na životního prostředí - opatření nemůže mít nepříznivé dopady na životní prostředí.