Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Podklady OPŽP

Typy podporovaných projektů jsou:

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní)
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní
 • umožnění povodnových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny)

Více informací na www.opzp.cz

Typy podporovaných projektů jsou:

 • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplěná zelení (průleh, nádrž)
 • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty
 • vsakovací šachty
 • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace

Více informací na www.opzp.cz

Typy podporovaných projektů jsou:

 • výstavba ochranných nádrží (suchýách nádrží, retenčních nádrží, poldrů)
 • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích

Více informací na www.opzp.cz

Typy podporovaných projektů jsou:

 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní
 • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování
 • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem

Více informací na www.opzp.cz

Typy podporovaných projektů jsou:

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému

Více informací na www.opzp.cz