Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Mapové kompozice

V této mapové kompozici jsou zobrazena přírodě blízká protipovodňová opatření navržená nebo již realizovaná v rámci projektů financovaných z prostředků Operačního programu životního prostředí (OPŽP) v období 2007 - 2023.

V této mapové kompozici jsou zobrazena navržená opatření mající vazbu na povodí kritického bodu (KB). Konkrétně se jedná o opatření na zemědělské půdě vázaná na půdní bloky LPIS, opatření na vodních tocích a nivách a doporučení těžebně-dopravní technologie na PUPFL.

V této mapové kompozici jsou zobrazeny návrhy nových nádrží a základní typy opatření v území kat. A (1-8) a skupiny opatření v kat. území B podle Metodiky přírodě blízkých protipovodňových opatření MŽP na páteřních tocích povodí IV. řádu.

V této mapové kompozici jsou zobrazena navržená opatření na zemědělské půdě vázaná na půdní bloky LPIS včetně TPEO v zóně Aev.

V této mapové kompozici jsou zobrazena všechna navržená opatření v rámci projektu. Konkrétně se jedná o opatření na zemědělské půdě vázaná na půdní bloky LPIS, opatření na vodních tocích a nivách v povodích KB, návrhy nových nádrží, doporučení těžebně-dopravní technologie na PUPFL a základní typy opatření v území kat. A (1-8) a skupiny opatření v kat. území B podle Metodiky přírodě blízkých protipovodňových opatření MŽP na páteřních tocích povodí IV. řádu.

Tato mapová kompozice obsahuje statistiku kvantifikující erozní smyv (před návrhy opatření) s identifikací jednotlivých půdních bloků LPIS nad rastrem erozního smyvu, který odpovídá využití ZPF k 1. polovině roku 2014 před návrhem opatření. Dále jsou v kompozici zobrazena navržená opatření na zemědělské půdě v kategorii území A,B (zonace) vázaná na půdní bloky LPIS včetně TPEO v zóně Aev.

Tato mapová kompozice zobrazuje kategorizaci vodních toků s potenciálem fluviálních procesů a úseků toků na jednotlivé GMF typy, nivy vhodné pro řízený rozliv do krajiny
a akumulaci, části nivy vhodné pro jiné typy opatření, klasifikaci toků dle Rámcové směrnice o vodách (WFD) v Amv, klasifikaci niv dle Rámcové směrnice o vodách (WFD) v Amv
a zonaci z pohledu hydromorfologie.

Tato mapová kompozice zobrazuje prostorové vyjádření dílčích statistik přímého povrchového odtoku na úrovni povodí IV. řádu s identifikací odtokových linií s minimální přispívající plochou povodí 5ha a rozložení hodnot CN II pro malá povodí do 10 km2 před aplikací návrhů opatření.

Mapová kompozice znázorňuje základní charakteristiky pozemků určených pro funkci lesa.