Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Informace o dotacích

K financování protierozních a protipovodňových opatření lze využít celou řadu podpor z evropských i národních zdrojů rezortu Ministerstva zemědělství a zejména Ministerstva životního prostředí. Pokud se jedná o finanční podporu navrhovaných přírodě blízkých protipovodňových opatření lze využít finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz) v gesci Ministerstva životního prostředí České republiky.

V rámci prioritní osy 1 je specifický cíl 1.4 - Podpora preventivních protipovodňových opatření, která umožňuje financovat studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Dále je v rámci osy 1 možné zajistit povodňovou ochranu intravilánu (specifický cíl 1.3) pomocí realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní nebo umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny). Z této oblasti podpory je také možné realizovat obnovení, výstavbu a rekonstrukci, případně modernizaci vodních děl sloužící povodňové ochraně jako jsou suché nádrže.

V rámci prioritní osy 4, která se zabývá podporou projektů na ochranu přírody, je vytvořena oblast podpory 4.1, jenž má za cíl posílit přirozené funkce krajiny. V rámci této oblasti podpory je možné získat dotace na projekty, které také úzce souvisí s obnovou přirozeného vodního režimu. Jde o projekty revitalizace vodních toků a niv, obnovy ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Lze zde financovat vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) nebo zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,
Tyto dotace jsou poskytovány maximálně do 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Zájemce má možnost zažádat o dotace v rámci výzev, které vypisuje v průběhu roku SFŽP.
Instrukce jak podat úspěšně žádost najde každý zájemce volně přístupné na internetové stránce http://www.opzp.cz.

Každý žadatel by se měl seznámit zejména s těmito dokumenty:

  • Programový dokument OPŽP 2014 – 2020
  • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020
  • Uživatelská příručka ISKP 14+ Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu
  • Základní požadavky na projekty OPŽP v rámci konkrétních výzev
  • Harmonogram výzev
  • Zadávání veřejných zakázek
  • Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách

Dokumenty ke stažení:

Na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření je možné získat také dotace z programu „Prevence před povodněmi„ III. etapa (Program 129 260, Ministerstvo zemědělství). Program je zaměřen na efektivní protipovodňová opatření v záplavových územích, ve kterých jsou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence (řízené rozlivy povodní), budování suchých a vodních nádrží s retenčními prostory. Zejména budou podporována chybějící opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle tzv. povodňové směrnice 2007/60/ES.
Žadatelé, kterými mohou být buď správci povodí, nebo města a obce, by se měli seznámit zejména s těmito dokumenty:

  • Pravidla programu (schválena Ministerstvem zemědělství) a dostupná na www.eagri.cz
  • Metodický pokyn k postupu žádostí navrhovatelů
  • Metodika hodnocení efektivity a ekonomické efektivnosti projektů

Finanční spoluúčast k dotovaným prostředkům se pohybuje od 5% do 30% podle typu stavby a druhu žadatele.
Specifikem tohoto programu je posuzování projektů tzv. „Strategickým expertem“. Ten posuzuje protipovodňovou efektivitu (rozsah snížení povodně, objem ochráněných hodnot), dále ekonomickou efektivnost (investice do opatření musí být nižší než hodnota ochráněného majetku) a nakonec vliv opatření na životního prostředí - opatření nemůže mít nepříznivé dopady na životní prostředí.