Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Metodiky

Hlavním cílem metodik je jednotný postup při navrhování komplexu přírodě blízkých opatření, která povedou
ke zvýšení protipovodňové ochrany v povodí a dosažení dobrého stavu vod. Materiály doporučují revitalizační přístupy k vodním tokům v intravilánech a v blízkosti sídel, které podporují ochranu zástavby před povodněmi s současně zlepšují morfologický
aspekt ekologického stavu toků a jejich niv.
Třetí publikace slouží jako základní odborný podklad pro činnost ve všech etapách projektové přípravy, realizace a provozu suchých náddrží včetně provádění technickobezpečnostního dohledu.

Metodika napomáhá určit projektantovi nejvhodnější řešení pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaném území. Uvádí legislativní povinnosti i příklady dobré praxe ze zahraničí. Metodika není pro OPŽP závazná, ale patří mezi vysoce doporučované materiály.

Cílem této metodiky je stanovit postupy a pravidla pro zpracování povodňových plánů v digitální podobě s využitím databází Povodňového informačního systému (POVIS).

Tento informační systém slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Zajišťuje společné datové struktury pro informace potřebné v povodňových plánech a jejich elektronickou publikaci v rámci Povodňového plánu České republiky.

Metodický pokyn popisuje nástroje pro aktualizaci dat povodňových plánů a možnosti pro jejich publikaci v grafické části povodňového plánu, které jsou v rámci informačního systému nabízeny všem uživatelům z oblasti veřejné správy a případným dalším orgánům a organizacím činným v oblasti ochrany před povodněmi.

Každý povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které mají jednoznačnou geografickou polohu a mají tedy přímou vazbu na GIS.

Zobrazení těchto informací v digitální podobě nad mapou má velký význam, protože umožňuje:

    v průběhu povodně přehledný přístup k potřebným informacím a nabízí analytické nástroje pro rozhodovací procesy;
    vizuální přehled zaznamenaných informací, které jsou v čistě databázové podobě hůře kontrolovatelné;
    snadnější distribuci informací v období před povodní, kdy je možné seznámit veřejnost prostřednictvím Internetu s povodňovým zeměpisem nejbližšího okolí (zátopová území, evakuační místa, objízdné trasy), opatřeními navrhovanými v povodňovém plánu pro krizovou situaci, kontaktními místy pro pomoc apod.;
    v období po povodni srozumitelné mapování povodňových škod a průběžné sledování jejich odstraňování.

Povodňový informační systém slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Zajišťuje společné datové struktury pro informace potřebné v povodňových plánech a jejich elektronickou publikaci v rámci Povodňového plánu České republiky.
Povodňový plán České republiky je základním dokumentem pro ústřední řízení povodňové ochrany v České republice.
Digitální povodňový plán (dPP) je aplikace, umožňující prezentovat povodňové plány na počítači jak z centrálního serveru po síti Internet, tak i nezávisle na síťovém připojení na samostatných počítačích, a to bez nutnosti instalace. Textová a mapová část aplikace dPP jsou otevřené uživatelům, kteří si mohou sestavit obsah povodňového plánu podle svých představ a dostupných dat a provozovat ho v rámci jednotného systému dPP.

Základní funkce lokálního výstražného systému (LVS) a navazujícího systému varování a vyrozumění jsou popsány v následující příručce, která poskytuje informace o zásadách budování a provozu lokálních výstražných systémů a prvků varování a informování obyvatelstva.