Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 (MŽP)

K financování protierozních a protipovodňových opatření lze využít celou řadu podpor z evropských i národních zdrojů rezortu Ministerstva zemědělství a zejména Ministerstva životního prostředí. Pokud se jedná o finanční podporu navrhovaných přírodě blízkých protipovodňových opatření lze využít finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz) v gesci Ministerstva životního prostředí České republiky.

V rámci prioritní osy 1 je specifický cíl 1.4 - Podpora preventivních protipovodňových opatření, která umožňuje financovat studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Dále je v rámci osy 1 možné zajistit povodňovou ochranu intravilánu (specifický cíl 1.3) pomocí realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní nebo umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny). Z této oblasti podpory je také možné realizovat obnovení, výstavbu a rekonstrukci, případně modernizaci vodních děl sloužící povodňové ochraně jako jsou suché nádrže.

V rámci prioritní osy 4, která se zabývá podporou projektů na ochranu přírody, je vytvořena oblast podpory 4.1, jenž má za cíl posílit přirozené funkce krajiny. V rámci této oblasti podpory je možné získat dotace na projekty, které také úzce souvisí s obnovou přirozeného vodního režimu. Jde o projekty revitalizace vodních toků a niv, obnovy ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Lze zde financovat vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) nebo zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,
Tyto dotace jsou poskytovány maximálně do 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Zájemce má možnost zažádat o dotace v rámci výzev, které vypisuje v průběhu roku SFŽP.
Instrukce jak podat úspěšně žádost najde každý zájemce volně přístupné na internetové stránce http://www.opzp.cz.

Každý žadatel by se měl seznámit zejména s těmito dokumenty:

  • Programový dokument OPŽP 2014 – 2020
  • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020
  • Uživatelská příručka ISKP 14+ Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu
  • Základní požadavky na projekty OPŽP v rámci konkrétních výzev
  • Harmonogram výzev
  • Zadávání veřejných zakázek
  • Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách