Operační program Životní prostředí a fond EU

O projektu

Projekt Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice se zabývá analýzou současného stavu krajiny v ČR ve vztahu k problematice ohrožení povodněmi a vodní erozí s následným návrhem souborů vhodných přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí.

Projekt má tyto hlavní cíle:

  • Vytvoření návrhů přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření jako podkladu pro plánování v oblasti vod , územní plánování, projekty pozemkových úprav, ,oblastní plány rozvoje lesa a další plánovací agendy;
  • zpřístupnění návrhů cílovým skupinám uživatelů prostřednictvím mapového portálu ;
  • zlepšení stávajících systémů protipovodňové ochrany území a jejich doplnění o prvky lokální ochrany a efektivní opatření protierozní ochrany půdy v ploše povodí;
  • poskytnutí nových informačních nebo kontrolních nástrojů pro odpovědné subjekty (zejména správce vodních toků, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Agenturu ochrany přírody a krajiny) a žadatele o finanční podporu z dotačních titulů zaměřených na vodní hospodářství a ochranu a přírody a krajiny (zejména dotační tituly Státního fondu životního prostředí a Státního zemědělského intervenčního fondu);
  • integrace zájmů a některých úkolů resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí do komplexního celostátního projektu infrastrukturní povahy.

Projekt Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice se zabývá analýzou současného stavu krajiny v ČR ve vztahu k problematice ohrožení povodněmi a vodní erozí s následným návrhem souborů vhodných přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí.

Aktuality

7.12.2022

Na mapovém portálu byla v sekci mapové kompozice publikována přírodě blízká protipovodňová opatření navržená v rámci projektů financovaných z prostředků OPŽP v období 2014 - 2020, za rok 2022.

15.12.2020

Na mapovém portálu byla v sekci mapové kompozice publikována přírodě blízká protipovodňová opatření navržená v rámci projektů financovaných z prostředků OPŽP v období 2014 - 2020, za rok 2020.

15.12.2019

Na mapovém portálu byla v sekci mapové kompozice publikována přírodě blízká protipovodňová opatření navržená v rámci projektů financovaných z prostředků OPŽP v období 2014 - 2020.

28.12.2016

Na mapovém portálu byla v sekci mapové kompozice publikována přírodě blízká protipovodňová opatření navržená v rámci projektů financovaných z prostředků OPŽP v období 2007 - 2013.

14.9.2015

Od 14.9. do 5.10.2015 se uskuteční semináře po jednotlivých krajích, na kterých bude představen celý projekt včetně konečného návrhu souboru opatření a jejich efektů.

11.6.2015

K 1.6.2015 bylo ukončeno připomínkovací řízení k návrhům opatření („verze 2“). V současné době probíhá vypořádání připomínek.

Kontakt

Hlavní řešitel projektu:

kontaktní osoba: Ing. Karel Drbal, Ph.D.Další řešitel projektu:

sdružení „Sweco Hydroprojekt + VRV + WASTECH + SINDLAR“

kontaktní osoba: Ing. Libuše Kudrnová


kontaktní email projektu: strategie@vuv.cz